1. Terug |

Privacy statement PackagingDirect.nl B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a)

PackagingDirect: de gebruiker van deze privacy statement: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PackagingDirect.nl B.V., gevestigd aan het Schumanpark 67, (7336 AS) te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52953890;

b)

 

betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met PackagingDirect, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met PackagingDirect i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) op de website een account heeft aangemaakt of die de website bezoekt;

c)

 

overeenkomst: de overeenkomst tussen PackagingDirect en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die PackagingDirect middels diverse websites aanbiedt;

d)

 

website: de website www.packagingdirect.nl en de daarbij behorende mobiele applicatie die door PackagingDirect wordt beheerd en waarop de betrokkene een account kan aanmaken;

e)

 

persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1

Voor PackagingDirect is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt PackagingDirect volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2

 

PackagingDirect gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3

 

PackagingDirect verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan PackagingDirect heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met PackagingDirect.

2.4

 

PackagingDirect verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam;

- Adres;

- Postcode en woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Bankrekeningnummer;

Welke persoonsgegevens door PackagingDirect worden verwerkt hangt ervan af of de betrokkene wel of geen bestelling bij PackagingDirect heeft geplaatst.

2.5

 

PackagingDirect verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. PackagingDirect kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. PackagingDirect raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat PackagingDirect zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met PackagingDirect middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal PackagingDirect de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 3 – Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2

 

PackagingDirect verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

- het uitbrengen van een offerte;

- het tot stand komen van de overeenkomst;

- om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

- om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;

- om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4;

- om de betaling van de bestelling via de website uit te kunnen (laten) voeren;

- om te voldoen aan administratieve plichten;

- om de website en de dienstverlening van PackagingDirect te verbeteren;

3.3

 

De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4

 

PackagingDirect zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5

 

PackagingDirect verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. PackagingDirect streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6

 

PackagingDirect zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 
Artikel 4 – Nieuwsbrieven

4.1

Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan PackagingDirect. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.

4.2

 

PackagingDirect zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Artikel 5 – Afmelden voor nieuwsbrieven

5.1

De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven: 

- door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;

- door contact op te nemen met PackagingDirect, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.

5.2

 

In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.


Artikel 6 – Wissen van persoonsgegevens

6.1

PackagingDirect zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien: 

- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

- de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

- de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

6.2

 

PackagingDirect is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 7 – Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1

PackagingDirect zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien: 

- PackagingDirect daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;

- een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

- het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

- de doorgifte geschiedt aan een door PackagingDirect voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker PackagingDirect een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

7.2

 

De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 8 – Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

8.1

Op verzoek verleent PackagingDirect aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die PackagingDirect van hem bijhoudt en verstrekt PackagingDirect de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

8.2

 

PackagingDirect biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die PackagingDirect van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

8.3

 

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij PackagingDirect worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van PackagingDirect. PackagingDirect reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 9 – Bezwaar

9.1

De betrokkene kan bij PackagingDirect bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat PackagingDirect het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt PackagingDirect met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij PackagingDirect bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Artikel 10 – Recht van beperking

10.1

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene PackagingDirect verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 11 –  Contact

11.1

Voor vragen over de wijze waarop PackagingDirect persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die PackagingDirect van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met PackagingDirect. 

PackagingDirect.nl B.V.

Contactgegevens NL:
Schumanpark 67,
7336 AS Apeldoorn
[email protected]
+31 (0) 55 767 6100

Contactgegevens BE:
Koralenhoeve 15C
2160 Wommelgem
+31 (0) 55 767 6100

11.2

 

Indien PackagingDirect op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt PackagingDirect de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 12 – Beveiligingsmaatregelen

12.1

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft PackagingDirect verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

12.2

 

Gegevens die via de website aan PackagingDirect worden verstrekt, zijn versleuteld. PackagingDirect maakt gebruik van een HTTPS verbinding.


Artikel 13 – Privacy beleid van derden

13.1

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals webshops, die door middel van links met de website zijn verbonden. PackagingDirect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacy statement van de betreffende website geraadpleegd te worden.


Artikel 14 – Wijzigingen

14.1

PackagingDirect behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy statement van PackagingDirect.


Artikel 15 – Datalek

15.1

Indien zich bij PackagingDirect een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal PackagingDirect daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2

 

Indien er sprake is van een datalek bij PackagingDirect dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt PackagingDirect de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte


Artikel 16 – Cookies

16.1

PackagingDirect gebruikt functionele cookies.

16.2

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

16.3

 

PackagingDirect plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

16.4

 

De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat PackagingDirect zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

 

 

Artikel 17 – Klacht indienen

17.1

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door PackagingDirect niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 ©PackagingDirect.NL BV – 2018/05

{{ message }}